Dear Member

On behalf of the Denbighshire & Flintshire Management Committee I wish to extend my sincere thanks for your continued support in these unprecedented times whilst we are in a global pandemic.

In March 2020, we were placed into lockdown and in April the Management Committee made the very difficult decision to cancel the Show.  This meant all the plans and decisions that had been made from September 2019 to April 2020 had to be cancelled and carried over to the 2021 Show.

This week, the Management Committee held a meeting to discuss the current restrictions and possibility of holding a Show in 2021 and came to the conclusion that it would not be possible and with heavy hearts we have to carry the Show over to 2022.

Also, this week, we attended a meeting with all other Show Organisers, and the Welsh Government has confirmed that events cannot take place until we are in Tier 1 which forced the decision to be made now.

Therefore, this year’s Society AGM will be held via a Zoom meeting due to the current restrictions and should you wish to be involved, there will be a notice forwarded to you with a link to the meeting.

You have very kindly supported the Show by continuing with your Membership subscription and we are incredibly grateful as we had still incorporated costs for the 2020 Show. We also have ongoing costs, and you are very much considered the backbone of the Society.

We are still in very uncertain times but we are determined to create a Show in 2022 that will be bigger and better and we can’t wait to see you all again in a safe environment.

On behalf of the Management Committee

Clwyd Spencer
Management Chairman

Annwyl Aelod

Ar ran Pwyllgor Rheoli Sir Ddinbych a Sir y Fflint hoffwn ddiolch yn ddiffuant am eich cefnogaeth barhaus yn y cyfnod digynsail hwn tra’r ydym mewn pandemig byd-eang.

Ym mis Mawrth 2020, cawsom ein rhoi dan glo ac ym mis Ebrill gwnaeth y Pwyllgor Rheoli y penderfyniad anodd iawn i ganslo’r Sioe.  Roedd hyn yn golygu bod yn rhaid canslo’r holl gynlluniau a phenderfyniadau a wnaed rhwng mis Medi 2019 a mis Ebrill 2020 a’u dwyn ymlaen i Sioe 2021.

Yr wythnos hon, cynhaliodd y Pwyllgor Rheoli gyfarfod i drafod y cyfyngiadau presennol a’r posibilrwydd o gynnal Sioe yn 2021 a daeth i’r casgliad na fyddai’n bosibl a chyda chalonnau trwm bydd raid cario’r Sioe drosodd i 2022. 

Hefyd, yr wythnos hon, fe wnaethom fynychu cyfarfod gyda holl Drefnwyr Sioeau eraill, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na ellir cynnal digwyddiadau nes ein bod yn Haen 1 a oedd yn gorfodi’r penderfyniad i gael ei wneud yn awr.

Eleni felly, cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas drwy gyfarfod Zoom, felly oherwydd y cyfyngiadau presennol ac os ydych yn dymuno cymryd rhan, bydd hysbysiad yn cael ei anfon atoch gyda dolen i’r cyfarfod.

Rydych wedi cefnogi’r Sioe yn garedig iawn drwy barhau â’ch tanysgrifiad Aelodaeth ac rydym yn hynod ddiolchgar gan ein bod yn dal i ymgorffori costau ar gyfer Sioe 2020. Mae gennym hefyd gostau parhaus, ac rydych chi yn gymaint o asgwrn cefn i’r Gymdeithas.

Rydym yn dal i fod mewn cyfnod ansicr iawn ond rydym yn benderfynol o greu Sioe yn 2022 fydd yn fwy ac yn well ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn i’ch gweld i gyd eto mewn amgylchedd diogel.

Ar ran y Pwyllgor Rheoli

 

Clwyd Spencer
Cadeirydd Rheoli

Scroll to Top